birmaga.ru
добавить свой файл

1 2

Відділ освіти Ленінської районної у м. Донецьку радиСемінар-практикумГрі-драматизації-

належну увагу.Підготували та провели

вчителі-логопеди:

Глинська К. І

Гецевич О.Г.

Донецьк 2013


Организация работы

семинара-практикума.Уважаемые коллеги!

Тема : «Игре- драматизации-

достойное внимание».

Цели: Актуализировать использование игры-драматизации как актуальной и перспективной, имеющей практическую ценность в решении задач современного дошкольного учреждения и реализации такого требования Базового компонента,как приобретение ребёнком художественно-продуктивной компетенции.

План

проведения семинара-практикума.

I.Организационный блок.

Сообщение Глинской Е.И. об организации работы семинара-практикума.

II.Теоретический блок.

1.Презентация «Игре- драматизации- достойное внимание».

2. Творческая разминка . Викторина «Да или нет

3.Формирование выразительности игровых образов. Методические приёмы развития сценических способностей детей.

III.Практический блок.


 1. Игра «Артисты» (младший возраст)
 2. Игра-драматизация «Теремок» (средний возраст)


 3. Игра «В стране Вообразилии» (старший возраст)

 4. Игра-драматизация «Заюшкина избушка» (старший возраст)

IV.Заключительный блок.

Подведение итогов семинара-практикума

Организация семинара-практикума.

Сегодня мы приглашаем Вас принять участие в проведении семинара-практикума

«Игре- драматизации-достойное внимание».

Для плодотворного сотрудничества нам всем понадобится желание работать и хорошее настроение.

Предлагаем вам соблюдать следующие правила:

-каждый имеет право на собственное мнение;

-регламент выступлений-5 минут;

-успешно работать нам поможет «волшебная звёздочка»:говорит только тот, у кого она в руках, остальные внимательно слушают.Інформація для вихователів.

Прийняття нової редакції Базового компонента як стратегічного документа, що окреслює державні стандарти дошкільної освіти, вимагає аналізу і об’єктивної оцінки готовності педагогів до розв’язання визначених завдань , зокрема перегляду й оновлення засобів і способів їх реалізації.

У новій редакції БКДО розвиток мовлення виокремлено в самостійну обов’язкову освітню лінію «Мовлення дитини», що становить підґрунтя для формування мовної і мовленнєвої компетенції дітей на подальших етапах навчання, зокрема в початковій школі, й узгоджується з Державним стандартом початкової освіти.

Освітня лінія «Мовлення дитини» передбачає засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування,елементарних правилах користування мовою у різних життєвих ситуаціях. Оволодіння мовою як засобом пізнання і способом специфічно людського спілкування є найвагомішим досягненням дошкільного дитинства.


У зв’язку з сучасною вимогою щодо скорочення організованого освітнього процесу у форматі фронтального навчання на заняттях на користь збільшення часу на особистісне самовизначення дитини в умовах розвивального середовища робота з розвитку мовлення має вийти за межі організованого навчання, набути різних форм роботи, мета якої-закріпити мовленнєві вміння та навички, набуті на заняттях. Однією з форм такої роботи є ігри-драматизації.

Ігри-драматизації основані на особистих діях виконавця ролі, який при цьому може використовувати ляльки бібабо або персонажі, які надягають на пальці. Дитина в такому разі грає сама, переважно використовуючи свої засоби виразності: інтонацію, міміку, пантоміму. Беручи участь в іграх-драматизаціях, дитина немов би входить в образ, перевтілюється в нього, живе його життям.

Ігри-драматизації з пальчикамиатрибути дитина надягає на пальці та сама діє за персонажів. (Наприклад, казки «Ріпка», «Семеро козенят», «Гуси-лебеді». До показу таких казок можна залучити двох,трьох дітей, які розташовуються за ширмою.

Ігри-драматизації з ляльками бібабо – в цих іграх на пальці рук надягають ляльку. Рухи її голови, рук, тулуба здійснюються за допомогою рухів пальців, кисті руки.
Імпровізація – розігрування теми, сюжету без попередньої підготовки, дуже складна, але цікава гра.

Наукові дослідження і кращий досвід свід­чать, що гра-драматизація є сьогодні актуаль­ною і перспективною, має практичну цінність у розв'язанні завдань сучасного дошкільного за­кладу. У театрально-ігровій діяльності дошкіль­нят якнайповніше реалізується, зокрема, така з вимог Базового компонента, як набуття дитиною художньо-продуктивної компетенції: "почу­вається задоволеною під час мистецької творчої діяльності; має навички рефлексії щодо власного мистецького досвіду; проявляє художню актив­ність як складову особистісної культури". Крім того, інтенсивно розвивається мовлення, соціаль­ний інтелект, комунікативні здібності.


Театрально-ігрова діяльність дошкільнят, як вид художньо-мовленнєвої діяльності, пов'язана зі сприйманням та відтворенням засобами теат­рального мистецтва художніх образів, навіяних літературними творами, створенням на цій осно­ві власних сценаріїв і сюжетів. Самостійним видом театрально-ігрової діяльності дітей цього віку є гра-драматизація. У психолого-педагогічних дослідженнях (Л.С.Виготського, Д.В. Менджерицької, Л.В.Артемової, Р.І.Жуковської, Н.С.Карпінської, Н. В. Кудикіної та ін.) гру-драматизацію розглядають як таку, що становить собою синтез сприйняття літературно­го тексту і творчого відображення його у ролях. При цьому виконавець ролі може використову­вати вдягнуті на руку ляльки бі-ба-бо, пальчиковий, настільний театр, а також елементи кос­тюма. Вчені наголошують на істотному значенні гри-драматизації в процесі розвитку інших видів театральної, мовленнєвої, комунікативної діяль­ностей. У дошкільному навчальному закладі організо­вують ігри-драматизації за змістом казок, опо­відань у різних вікових групах. Так, у молодшій та середній групах цю діяльність організовують на заняттях та в повсякденні. А в старшій групі ігри-драматизації проводять переважно в години розваг у другій половині дня. Старші діти залюбки розігрують казки для молодших.


Вікторина «Так чи ні?»

*Організо­вуючи гру-драматизацію, вихователь бере на себе роль ведучого: сам розподіляє ролі, дає вказівки, що і як робити, стежить, щоб діти дотримувалися його інструкцій.

* Кожен вихованець має обрати роль, яка йому до душі, і розкривати образ персонажа так, як він його розуміє і "проживає" у певний момент і на конкретному етапі гри.

*Чи припустиме раптове, грубе втручання дорослого в гру-драматизацію?


орективи варто подавати дітям де­лікатно, у вигляді пропозиції, нової ідеї, яку можна обговорити і доповнити.

* Не можна залишати дитячу діяльність повністю без контролю, щоб не допустити неа­декватної поведінки, хаосу, проявів агресії тощо.

азка "Ріпка"використовується для ігор-драматизацій в старшій групі?

*Оповідання М.Носова «Живий капелюх» використовується для ігор-драматизацій в молодшій групі?

ФОРМУВАННЯ ВИРАЗНОСТІ ІГРОВИХ ОБРАЗІВ

Формування виразності мовлен­ня — одне з програмових завдань розвитку мов­лення дошкільнят. І слід сказати, що в іграх-драматизаціях закладено великий потенціал для вдосконалення мовленнєвих і комунікативних умінь дітей. Адже вони дають учасникам можливість на конкретних прикладах ознайомитися зі звуковими та зоро­вими засобами виразності мовлення, такими, як основний тон висловлювання, інтонація, сила го­лосу, темп, поза, міміка тощо.

Основний тон

Основний тон висловлювань визначається ха­рактером літературного матеріалу — його темою, емоційним тлом, сюжетом. Залежно від характеру твору (гумористичне оповідання, сатиричний твір, героїчна розповідь) драматизація буде веселою, жартівливою чи то урочисто піднесеною.

Інтонація

Виконуючи ролі у театралізованій грі, діти ак­тивно вправляються у використанні різноманіт­них інтонацій, за допомогою яких учаться пере­давати почуття й думки дійових осіб. Увага ж до зовнішності персонажа, його візуальної характе­ристики — можливість повніше, яскравіше словес­но відтворити свою роль. Тут у пригоді стануть бе­сіди з дітьми, екскурсії, перегляд ілюстративного матеріалу, відеофільмів тощо.


Темп мовлення

Окремо варто наголосити на такому засобі ху­дожньої виразності, як темп мовлення. Він визна­чається динамікою дій персонажа — повільна дія зумовлює повільний темп, а швидка — швидкий. Крім відтворення характеру дії, темп мовлення пе­редає і настрій персонажа. Радісне пожвавлення, веселість передаються в швидкому темпі; журба, роздуми потребують уповільнення мовлення. Часто зміст слів персонажа підказує, як їх треба вимовля­ти. Швидко промовляються, наприклад, такі слова, як "підскочив", "смикнув", "прожогом", повільно — "тягне-потягне", "повільно" тощо.Сила голосу

Виразність мовлення дітей залежить і від пра­вильного застосування ними сили голосу — його звучності, вміння, коли треба, промовляти тихо, з нормальною силою, або й зовсім голосно, роби­ти плавні переходи від тихого звучання до голос­ного — і навпаки. Сила голосу, як і його темп, допомагають створити образ персонажа, переда­ти його характер, поведінку. У звучанні мови дійо­вих осіб віддзеркалюється їхній настрій. Голосно висловлюється радість, захват; тихо — сум, роз­думи.

Візуально-дина­мічні характеристики:

Не можна оминути увагою й візуально-дина­мічні характеристики: пози, міміку, жести вико­навців, їхнє вміння рухатися на сцені.

Формування вербально-звукової та візуальної виразності ігрових образів у дошкільнят здійсню­ється у поєднанні всіх її компонентів — основно­го тону висловлювання, інтонації, сили голосу, темпу мовлення, пози, жестів, міміки.

При цьому, залежно від конкретних умов (віко­вого мікроперіоду, змісту та обсягу літературного твору, підготовленості дітей тощо) доречно засто­совувати різні методичні прийоми.


Методичні прийоми

розвитку сценічних здібностей дітей

(пам’ятка для вихователів).

* Слухання літературних творів у якісному виконанні вихователя; майстрів художнього слова (радіо- й телевистав, аудіокниг, записів музичних казок).

* Аналіз "живого" мовлення.

* Вправляння у виразному виконанні.

* Практично-ігровий пошук засобів художньої виразності: гра-імпровізація; гра ланцюжком (одна дитина починає виконувати роль, інша її змінює через певний час).

* Відтворення тексту за ролями з використанням опорних малюнків тощо.

Игра с имитацией движения «Артисты» (младшая группа)

Цель: 


 • расширение и активизация предметного словаря;

 • обогащение пассивного словаря детей;

 • развитие зрительного внимания, памяти

 • развитие слухового внимания;

 • развитие логического мышления;

 • развитие мелкой и общей моторики.
  развивать наблюдательность и умение подражать движениям зверей;Дети изображают животных по произносимой логопедом фразе:


Весело скачет зайчик.

Топает косолапый медведь.

Ищет зайчика зубастый волк.

Ёжик идёт, не торопится, фыркает.

Белка прыгает с веточки на веточку.

Выступление каждого ребенка заканчивается аплодисментами «зрителей»


Игра–драматизация "Теремок" (средняя группа)

Цель: 


 • учить детей играть в коллективе, чётко выполняя действия;

 • вызывать интерес к жанру устного народного творчества: сказке;

 • развивать умение переживать и сопереживать героям;

 • учить отличать добро от зла;

 • развивать интонационную выразительность речи;

 • развивать наблюдательность и умение подражать движениям зверей;

 • развивать мелкую моторику рук;

 • учить сочетать движения и речь;

 • работать над совершенствованием фразовой речи:
  а) умение правильно употреблять простые предлоги (к, в, на, из),
  б) умение вести диалог: слушать друг друга; вступать в   диалог поочерёдно,
  в) умение говорить чётко, ритмично,  договаривая окончания слов.


Предварительная работа:

чтение сказки «Теремок»;

показ сказки;

обсуждение сказки, беседа с детьми на тему: «Чему учит сказка?»;

распределение ролей, разучивание и проведение эмоциональной гимнастики, основанной на упражнении детей в изображении чувств героев сказки с помощью мимики, жестов, движений, собственной речи;

разучивание ролей: умение говорить чётко, ритмично, договаривая окончания слов;

развивать память со всеми детьми;

подготовка атрибутов;

работа с простыми предлогами (к, в, на, из);

разучивание пальчиковой гимнастики «Дом»;

Оборудование:

домик

маски и костюмы животных

магнитофон,

фонограммы

Действующие лица:

Сказочник

Мышка-норушка

Лягушка – квакушка


Зайчик - побегайчик

Лиса-краса

Волчок – серый бочок

Медведь – косолапый

Педагог:

Ножки, ножки бежали по дорожке Дети бегу по кругу

Бежали лесочком, прыгали по кочкам. Прыгают произвольно

Прыг-скок, прыг-скок, Дети прыгают, бегут по кругу

Прибежали на лужок.

Прибежали на лужок, Садятся на стулья

Сели дружно все в кружок.

(Дети присаживаются на стулья)

Педагог:

Глазки весело ваши глядят,

Сказку хочу я вам рассказать.

Дайте-ка в глазки вам погляжу-

О «Теремке» сейчас расскажу.

Пальчиковая гимнастика.

На поляне дом стоит, Пальцы обеих рук под углом друг к другу широко

расставлены, соприкасаются только кончики пальцев.

Ну а к дому путь закрыт. Большие пальцы обеих рук вверх, остальные пальцы в

горизонтальном положении перекрещиваются.

Мы ворота открываем, Ладони поворачиваются параллельно друг к другу.

В этот домик приглашаем. Пальцы обеих рук под углом друг к другу широко

расставлены, соприкасаются только кончики пальцев.


Звучит музыка.

Педагог:

В мире много сказок –
грустных и смешных
И прожить на свете нам нельзя без них.
В сказке может всё случиться,
наша сказка - впереди.                          
Сказка в двери к нам стучится,
Скажем гостю: «Заходи!»

Педагог:

Занавес открывается, 
И звенит звонок…


Ребёнок звенит в звонок.

Сегодня к нам приходит сказка «Теремок».

Звучит музыка леса. Начинается сказка.   

Педагог:

В чистом  поле теремок- теремок.
Он не низок, не высок.
Кругом чистые луга,
Рядом чистая река, 
А вокруг стоит лесок,
Тут мышка мимо шла,
К теремочку подошла.


Появляется Мышка с узелком и направляется к теремку.

Мышка:

Что за терем-теремок?
Он не низок, не высок.
Кто, кто в теремочке живёт?
Кто, кто в невысоком живёт?


Педагог:

Никто не ответил Мышке.
Стала мышка в Теремочке жить.


Мышка входит в теремок. Звучит музыка.        

Педагог:

Только свет зажгла норушка,
Появляется Лягушка.


Лягушка направляется к теремку.

Лягушка:

Что за славный теремок?
Он не низок, не высок,
Кто, кто в теремочке живёт?
Кто, кто в невысоком живёт?


Мышка выглядывает из окна.

Мышка:

Я – Мышка-норушка,
А ты кто?


Лягушка:

Я – Лягушка-квакушка.
Пусти меня в дом,
Будем жить с тобой вдвоём.


Мышка:

Для тебя найдется место,
Веселее жить вдвоём,
Вот сейчас замесим тесто,
А потом чайку попьём.


Лягушка входит в дом.

Педагог:

Поселилась Мышь с Лягушкой-
Лупоглазою подружкой,
Топят печь, зерно толкут,

Да блины в печи пекут.

Так живут они тихонько.

Дети изображают, как лягушка ходит за водой, мышка – месит тесто.

Педагог:

 Вдруг появился на рассвете Зайчик-побегайчик.

Зайчик скачет к теремку.

Зайчик:

Что за славный теремок?
Вырос среди леса?        
Кто, кто в теремочке живёт?
Кто, кто в невысоком живёт?


В окне появляются мышка и лягушка.

Мышка: Я – Мышка-норушка.

Лягушка: Я – Лягушка-квакушка. А ты кто?

Зайчик:

Я –Зайчик-побегайчик.
Вы пустите меня жить.
Я хороший зайчик.

Мышка и лягушка: Иди к нам жить, втроём веселей!

Педагог:

Вот живут они втроем,
Мышка-норушка, Лягушка-квакушка, 
Зайчик-побегайчик.
Живут-поживают, добра наживают.


Зайка сажает морковку, капусту; мышка тесто месит; лягушка приносит лейку с водой и поливает огород; мышка накрывает на стол.

Педагог:

Вот идёт Лиса-краса.

Лиса подходит к теремку.

Лисичка:

Вот так терем-теремок,
Ладный да нарядный.
Чую яблочный пирог…
Где здесь вход парадный?
Кто, кто в теремочке живёт?
Кто, кто в невысоком живёт?


Звери выходят из теремка и отвечают.

Мышка: Я – Мышка-норушка.

Лягушка: Я - Лягушка-квакушка. А ты кто?

Зайчик: Я – Зайчик-побегайчик. А ты кто?

Лисичка: А я красавица Лиса.
Лягушка:

Заходи, кума, смелей!
Вместе будет веселей!

Лиса входит в дом.


Педагог:

Вот живут они, играют,
И печаль они не знают,


Зайчик собирает урожай овощей и относит в дом; лиса и лягушка сидят за столом и пьют чай; мышка наливает чай.

Не грозят им шум и гам
Спят спокойно по ночам.


Звери укладываются спать.

Вдруг крадется серый волк.

Волк:

Вот хоромы, так хоромы.
Здесь простора хватит всем,
Что молчите?


Волк прислушивается, стучит в дверь.

Есть кто дома?
Да не бойтесь, вы не съем.


Из теремка по очереди робко выходят звери и представляются волку.

Мышка: Я – Мышка-норушка.

Лягушка: Я – Лягушка-квакушка.

Зайчик: Я –Зайчик-побегайчик.

Лисичка: А я лиса-краса. А ты кто?

Волк: Я – Волчок серый  бочок.

Зайчик: Ладно, серый заходи! Только не кусайся!

Педагог:

Хорошо живут зверята.
Всем довольные ребята.


Все дружно пьют чай; моют посуду; убираются в доме.

В это время из-за ели,
Вышел Мишка-косолапый.
Он мотает головой,
Рассуждает сам с собой.


Медведь подходит к теремку и ревёт.

Мишка:

Что за терем-теремок?
Он не низок, не высок,
Кто, кто в теремочке живёт?
Кто, кто в невысоком живёт?


Звери выглядывают из теремка и выходят.

Мышка: Я – Мышка-норушка.

Лягушка: Я – Лягушка-квакушка.

Зайчик: Я – Зайчик-побегайчик.

Лисичка: А я Лисичка-сестричка.

Волчок: Я – Волчок серый  бочок. А ты кто?

Мишка:

А я Мишка-косолапый
С вами жить хочу и я.


Звери:

Нет, медведь, не надо!
Ты очень большой!


Мишка

Да не бойтесь, помещусь!

Медведь лезет в теремок. Теремок начинает шататься и падает.

Педагог:

Еле-еле успели выскочить из теремка:
Мышка-норушка, Лягушка-квакушка, 
Зайчик-побегайчик, Лиса-краса, Волчок-серый бочок.


Звери по очереди выбегают из теремка.

Звери:

Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй!
Что ж ты Мишка натворил?


Мишка:

Ну, простите вы меня.
Я ведь не нарочно!


Лягушка: Если сделал что не так, то сумей исправить!

Волк: Хоть и виноват медведь, мы ему поможем!

Зайчик: Чем о домике жалеть, лучше новый сложим!

Педагог:

И пошла у них работа: принялись они бревна носить,
доски пилить – новый теремок строить.

Ритмическое  упражнение: «Пила».

Запилила пила, зажужжала, как пчела

Дети имитируют пилку досок и бревен.

Отпилила кусок, наскочила на сучок,                          
Лопнула и встала, начинай сначала!


Звучит музыка, дети показывают, как они носят брёвна, строят теремок.

Педагог:

Напилили досок, стали брёвна носить.
Теремок новый строить.
Работали дружно, весело.

Пальчиковая игра «Строим теремок».

Тук-ток, тук-ток! Дети ударяют кулачками друг о друга.

Застучал молоток.
Будем строить теремок
С высоким крыльцом, Поднимают руки.


С окнами большими, Сгибают поднятые руки в локтях и кладут одну ладонь

на другую («окно»).

Со ставнями резными. Разводят руки в стороны  («раскрывают ставни»). 

Тук-ток, тук-ток! Дети ударяют кулачками друг о друга.

Замолчал молоток. Опускают руки.

Вот готов наш теремок. Соединяют руки над головой («крыша»).                                      

И построили теремок новый, красивый, просторный!  
Лучше прежнего выстроили! 


Все звери: Мы теперь здесь все друзья!

Прикасаются ладонями к груди и вытягивают руки вперёд.

Всем гостям мы рады!
Педагог:

Сказке наступил конец, 
а кто слушал, молодец.
Дружба сказке помогла.
С дружбой спорятся дела.


Педагог:

Всем советуем дружить
Ссориться не смейте!
Без друзей нам не прожить на свете.
Ни за что, ни за что, ни за что на свете!


Все звери: Ребята, давайте жить дружно!

Дети кланяются.следующая страница >>