birmaga.ru
добавить свой файл

1


BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ AL REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНОЕ БЮРО СТАТИСТИКИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА http:// www.statistica.md


Denumirea: Наименование:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Adresa: Адрес:

Raionul (municipiul)

Район (муниципий)
Oraşul_________________________________________________________________

Город

Satul (comuna)

Село (коммуна)

Strada nr.

Улица

Cod cuiîo I I I I I I I I I

Код ОКПО

Cod IDNO
I I I I I I I I I I I I I I

Код
Forma de proprietate
I I I

Форма собственности (Cod CFP)

(Код КФС)

Conducătorul __________________________________________________________

Руководитель (nume, prenume/фамилия, имя )

(semnătura/ подпись) "______"__________________20_____

L.Ş./ М.П.


Еxecutantul___________________________________tel.________________________

Исполнитель (nume, prenume/фамилия, имя )

RAPORT STATISTIC (anual)


СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

(годовой)
nr. 83

Efectivul şi componenţa personalului didactic

al şcolilor de cultură generală, gimnaziilor,

liceelor

la 1 octombrie 20____
Численность и состав педагогического

персонала общеобразовательных школ,
гимназий, лицеев
на 1 октября 20
____г.


În conformitate cu Legea Republicii Moldova Nr. 412-XV din 09.12.2004 "Cu privire la statistica oficială" organele statisticii oficiale: • au dreptul să obţină date statistice de la toate persoanele fizice şi juridice, indi­ferent de forma de proprietate;

 • asigură confidenţialitatea datelor individuale obţinute şi utilizarea lor numai în scopuri statistice.

Neprezentarea la timp a datelor statistice, prezentarea de date eronate sau în volum incomplet constituie contravenţie şi se sancţionează con­form legislaţiei în vigoare.

В соответствии с Законом Республики Молдова № 412-XV от 09.12.2004 "Об официальной статистике", органы официальной статистики:

 • имеют право получать статистические данные от всех физических и юридических лиц, независимо от формы собственности;

 • гарантируют конфиденциальность полученных индивидуальных данных и их использование только в статистических целях.

Непредставление в установленный срок статистических данных, представле­ние недостоверных данных или в неполном объеме являются правонарушением и санкционируется в соответствии с действующим законодательством.

Aprobat prin Ordinul BNS al Republicii Moldova

Nr. 81 din 10. 08. 2010

Утвержден приказом НБС Республики Молдова

81 от 10. 08. 2010 г


Prezintă:


 1. Şcolile, gimnaziile, liceele din subordinea Ministerului Educaţiei, altor ministere pînă la 15 octombrie – organului teritorial de statistică

 2. Şcolile, gimnaziile, liceele subordonate Direcţiilor raionale (municipale) învăţămînt, tineret şi sport, UTA Găgăuzia pînă la 15 octombrie – Direcţiei raionale (municipale) învăţămînt, tineret şi sport, UTA Găgăuzia

 3. Direcţiile raionale (municipale) învăţămînt, tineret şi sport, UTA Găgăuzia, date generalizate pînă la 25 octombrie - organului teritorial de statistică

 4. Organele teritoriale de statistică pînă la data de 29 octombrie - Biroului Naţional de Statistică

Представляют:

 1. Школы, гимназии, лицеи, находящиеся в ведении Министерства образования, других министерств до 15 октября - территориальному органу статистики

 2. Школы, гимназии, лицеи, находящиеся в ведении районных (муниципальных) управлений образования, молодежи и спорта, АТО Гагаузия до 15 октября - районному (муниципальному) управлению образования, молодежи и спорта

 3. Районные (муниципальные) управления образования, молодежи и спорта, АТО Гагаузия, сводные данные до 25 октября - территориальному органу статистики

 4. Территориальные органы статистики до 29 октября - На­циональному бюро статистики

1. Componenţa personalului didactic

Состав педагогического персонала

Caracteristica lucrătorilor

Характеристика работников

Categoriile lucrătorilor

Категории работниковNr.

rоnd.
№ стр.Efectivul total al pedagogilor

Общая численность педагогических работниковdin care, femei
из них женщин

Din efectivul total al lucrătorilor (col. 1)

- posedă studii

Из общей численности работников (гр. 1)

- имеют образованиеDin efectivul total al lucrătorilor (col. 1) - cu vechime în muncă pedagogică

Из общей численности работников (гр. 1) - имеют стаж педагогической работыîn afară de aceas­ta, cumu­larzi

Кроме того, сов­мести­телейsuperi­oare
высшее

superioa-re netermi­nate
незакон­ченное высшее

medii de specialitate среднее специальное

total

всего


din care, studii pe­dagogice
из них педагоги-ческое

sub 3 ani


менее 3 лет

de la 3 pînă la

8 ani
от 3 до

8 лет


de la 8 pînă la 13 ani
от 8 до 13 лет

de la 13 pînă la

18 ani
от 13 до

18 лет

18 ani şi peste


18 лет

и более


din care: в том числе:

vîrsta pînă la pensionare предпенсионный возраст

în vîrstă pensionară


пенсионный возраст

1 an 1 год

2 ani 2 года

3 ani 3 года

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Profesori - total Всего учителей

01din care: из них:

ai claselor 1-4 şi pregătitoare1-4 и подготовительных классов

02

ai claselor 5-9 5-9 классов

03ai claselor 10-11 (12) 10-11 (12) классов


04

de muzică şi cînt, artă plastică, desen liniar, cultură fizică, instruire prin muncă музыки и пения, изобразительного искусства, черчения, физкультуры, трудового обучения

05din care, predau în clasele 1-4 şi pregătitoare

в т.ч. преподающих в 1-4 и подготовительных классах06

Directori Директора

07din care predau: в т. ч. преподающие:

în clasele 1-4 şi pregătitoare

в 1-4 и подготовительных классах


08

în clasele 5-9 в 5-9 классах

09în clasele 10-11 (12)

в 10-11 (12) классах10

Directori adjuncţi Зам. директоров

11din care predau: в т. ч. преподающие:

în clasele 1-4 şi pregătitoare

в 1-4 и подготовительных классах


12

în clasele 5-9 в 5-9 классах

13în clasele 10-11 (12)

в 10-11 (12) классах14

Directori adjuncţi pentru munca educativă

Заместители директоров по воспитательной работе15Total personal pedagogic (suma rînd. 01, 07, 11, 15) Педагогический персонал - всего (сумма строк 01, 07, 11, 15)

16

În afară de aceasta

Кроме тогоeducatori ce nu predau în şcoli

воспитателей, не ведущих преподавание в школах17profesori, directori, adjuncţi, educatori (care predau şi nu predau) în şcoli

speciale-internate

учителей, директоров и заместителей директоров, воспитателей (как ведущих, так и не ведущих преподавание) в спец. школах-интернатах


18

din care, în şcolile pentru copii cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală sau fizică в том числе в школах для детей с недостатками умственного или физического развития

19din care predau: в т. ч. преподающие:

în clasele 1-4 şi pregătitoare

в 1-4 и подготовительных классах


20

în clasele 5-9

в 5-9 классах21în clasele 10-11 (12)

в 10-11 (12) классах22

Bibliotecari (şefi de biblioteci)

Библиотекарей (заведующих библиотеками)23
x


x

x


x

x

x

x
Numărul lucrătorilor din personalul nepedagogic

Число работников неучительского персонала24
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

din care paznici

в т.ч. сторожа25
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1) profesori care predau numai în şcoli (clase) cu studierea în limba moldovenească (din rînd. 16, col. 1)

в том числе учителей, преподающих только в школах (классах) с молдавским языком обучения (из стр. 16, гр. 1)


26
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2) din numărul lucrătorilor pedagogici (suma rînd. 16-18) - studiază în instituţii superioare

из общей численности педагогических работников (сумма строк 16-18) - учатся в ВУЗах27
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

II. Distribuţia profesorilor ce ţin cursuri la unele obiecte (inclusiv directorii şi adjuncţii acestora) ¹

Распределение учителей преподающих отдельные предметы (включая директоров и их заместителей)

Profesori cu studii
Учителя, имеющие образование


Nr.rînd.

№ строки


Total profesori

(suma col. 2-25)

Всего учителей (сумма граф

2-25)
Din care, la specialitatea de bază - из них, по основной специальности

limba şi literatura moldovenească

молдавского языка и литературыlimba maternă şi literatura, cu excepţia celei moldoveneşti

немолдавского родного языка и литературыistoria, bazele statului şi drep­tului
основы

истории государ­ства и права
matema­tică
матема­тики

chi­mie
хи­мии

geogra­fie


геогра­фии

biologie
биоло­гии

limba engleză


англий­ского языка


limba germană


немец­кого языка


limba franceză


француз­ского языка


altă limbă străină
другого ино-

стран­ного

языка


alte obiecte


прочих пред­метов

educaţia muzicală


музы­кальное воспи­тание


artă


plastică, desen liniar
изобра­зитель-ного искусства, черче­ния


cultura fizică


физи­ческой куль­туры

educaţia tehnolo­gică

техноло-гичес-

кое воспи­таниеfizică
физи­киecono­mie


эконо­мики

în şcoli (clase) cu studierea în limba mol­dovenească в школах (классах) с молдавс­ким языком обучения

în şcoli (clase) cu studierea în alte limbi

в школах (классах) с другим

языком обучения


ucraineană

украинскогоrusă

русского


găgăuză

гагаузcкогоbulgară

болгарскогоidiş

идиш


alte (a indica)

другие (указать)A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23


24

25

Superioare

Высшее


28
Superioare incomplete

Незаконченное высшее29


Medii de specialitate Среднее специальное

30


din care, studii peda­gogice

из них педагогическое30a
Medii generale

Общее среднее31
Total Итого

32


III. Repartizarea profesorilor după naţionalitate

Распределение учителей по национальности

Profesori ce ţin cursuri la bazele informaticii şi tehnicii de calcul - total (din rînd. 32, col. 1, tab. 2)

Учителей, преподающих основы информатики и вычислительной техники -

всего (из стр. 32, гр. 1, табл. 2) (33) ______________________

din care, lucrători ai altor instituţii, organizaţii şi întreprinderi (din rînd. 16, col. 16, tab. 1)

в том числе работников других учреждений, организаций и предприятий

(из стр. 16, гр. 16, таб. 1) (34) ______________________

Profesori-logopezi în puncte de asistenţă logopedică (din rînd. 32, col. 1, tab. 2)

Учителей-логопедов в логопедических пунктах (из стр. 32, гр. 1, табл. 2) (35) _______________________

Nr. rînd.

№ строки


Total

profesori (rînd. 16, col. 1)

Всего учителей (стр. 16 гр. 1)


din care: в том числе:

moldoveni


молдоване

ucraineni украинцы

ruşi

русские


I găgăuzi гагаузы

bulgari болгары

evrei

евреи


romi

цыгане


alte

другие


A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Bărbaţi

Мужчины


01
Femei

Женщины


02


Total

Всего


03IV. Mişcarea personalului didactic

Движение педагогических кадров

Din numărul total al cadrelor didactice - li s-au atribuit gradele didactice:

Из общего числа педагогических кадров - присвоены квалификационные категории:

superior (36) persoane

высшая человек.

întîi (37) persoane

первая человек.

doi (38) persoane

вторая человек.


«___» 20


 1. Nu se includ profesorii claselor primare, cu excepţia celor de limbi străine

Не включая учителей начальных классов, за исключением преподающих иностранные языки.

Numărul cadrelor didactice

din nou angajate

Численность педагогических кадров, вновь принятых на работуNumărul de specialişti concediaţi

Численность уволенных специалистов
Total
Всего

din acestea, tineri specialişti conform repartizării

из них молодых специа­листов по направлению
Total
Всего

din care: из них:în urma reducerii statelor
по сокращению штатов

din iniţiativă proprie
по собственному желанию

în legătură cu pensionarea
в связи с выхо­дом на пенсию

din alte motive
по другим причинам

1

2

3

4

5

6

7